اپلیکیشن تاتی
پایش هوشمند تکامل کودک

اگر کودک زیر ۵ سال دارید از مسیر طبیعی تکامل فرزندتان مطمئن شوید
در ده دقیقه می توانید وضعیت تکاملی کودکتان را بسنجید
تمامی خدمات به صورت رایگان