امکانات مشاوره از راه دور، از درون اپ، قابل دسترسی است و نیازی به باز کردن مرورگر نیست. این ویژگی، کاربری اپ را تسهیل کرده و گامی برای بهبود تجربه کاربری آن می باشد.
ویژگی های جدید سیستم مشاوره تاتی شامل مدیریت و ارتباط با مشاور از داخل اپ بدون نیاز به مرورگر، افزودن مشاوره متنی، امکان لغو کردن جلسه و بازگشت وجه به اعتبار کاربر و افزودن زنگ خوردن اپ هنگام ورود کاربر یا مشاور به اتاق مشاوره مجازی از جمله امکانات جدید اپ است.
همزمان برای بهبود تجربه کاربری، اصلاحاتی در بخش وب سامانه مشاوره فراما نیز صورت گرفته است.