پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر، یک ابزار ۳۲ سؤالی و نشاندهنده میزان سازگاری بین زوجین است و تعارضات و کیفیت رابطه زناشویی را ارزیابی می کند.

 

< ورود به پرسشنامه >